Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego


KRS
0000092618

Aktualności

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

ul. Polna 5
00-625 Warszawa

VW Bank:
23 2130 0004 2001 0701 7718 0001
KRS 0000092618

Regulamin

Regulamin gospodarowania środkami
Fundacji Liceum imienia Tadeusza Czackiego


§ 1
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Wszystkie środki, którymi dysponuje Fundacja pochodzą przede wszystkim z odpisów od podatku przekazywanych na rzecz Fundacji, darowizn od sponsorów, środków zebranych na rzecz Fundacji w ramach imprez /akcji /organizowanych przez Fundację.
Przez imprezy / akcje/ rozumie się m.in. przedsięwzięcia kulturalno-rozrywkowe, celem których jest pozyskanie funduszy na działalność statutową Fundacji.

§ 2
Podstawowym zadaniem Fundacji, wynikającym z zapisów statutowych, jest wsparcie finansowe placówki oświatowej, jaką jest Liceum Tadeusza Czackiego, w zakresie potrzeb związanych z zapewnieniem właściwej, wysokiej jakości nauczania, promowaniem uczniów osiągających najwyższe wyniki, pomocy socjalnej dla obiektywnie tego potrzebujących.
Celem działalności Fundacji jest wspieranie Liceum w realizacji potrzebnych inwestycji na terenie i wokół placówki, dofinansowanie bieżące Liceum w ramach zapewnienia odpowiedniej płynności finansowej.

§ 3
Każdy z członków władz statutowych Fundacji zobowiązany jest do zabiegania o stałych bądź okazjonalnych sponsorów na rzecz Fundacji.
Obowiązkiem członka Fundacji jest efektywne działanie na rzecz pozyskiwania środków w ramach ustawy o organizacjach pożytku publicznego.
Poprzez popularyzowanie idei działania Fundacji , dorobku Liceum, jego patrona i wychowanków - Fundacja w sposób ciągły ma za zadanie pozyskiwać sympatyków dla swego programu a w dalszej perspektywie - sponsorów.

§ 4
Dla potrzeb pełnej przejrzystości działania i w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, zasady sporządzania sprawozdania finansowego Fundacji oparte są o przepisy :
  • ustawa o instytucjach pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U.2003 nr.147 poz.1431,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 04/08/03 w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • Rozporządzenie Ministerstwa Polityki Społecznej - DPP - I - 0770 - 1 - RM/04 o obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego i przekazywania go do MPS.
§ 5

Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych, Zarząd Fundacji odpowiedzialny jest za przygotowanie, w terminie do końca października każdego roku kalendarzowego, planu dochodów i wydatków Fundacji w danym roku szkolnym, przy czym po stronie planowanych wydatków, dokument ten musi, obok innych celów, uwzględniać jako priorytety :

fundusz przeznaczony na finansowe wsparcie dla uczniów Liceum, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna. Pomoc Fundacji obejmuje pełne lub częściowe sfinansowanie :
  • opłat związanych z prowadzeniem w Liceum tzw. dodatkowej pozaprogramowej grupy działań dydaktyczno-wychowawczych, wynikającej z dążenia do szczególnej atrakcyjności oferty Liceum - zwanej w dalszej części regulaminu ofertą specjalną,
  • pomocy socjalnej i zapomóg.

Procedura rozpatrzenia przez Fundację wniosków o wsparcie odpowiada przyjętym w regulaminie ustaleniom. Obowiązuje weryfikacja sytuacji wnioskującego poparta opinią wychowawcy klasy . Wniosek opiniuje członek Dyrekcji Liceum. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie również brane pod uwagę ewentualne stanowisko samorządu klasowego i szkolnego w danej wnioskowanej sprawie.

fundusz wsparcia dla realizacji wybranych przez Fundację inicjatyw, w tym z zakresu oferty specjalnej. Pomoc Fundacji obejmie pełne lub częściowe sfinansowanie przedsięwzięć wykraczających poza ramy dydaktyki szkolnej, takich jak :
  • szkolenia językowe,
  • przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i inne,
  • wyjazdy krajowe i zagraniczne, w tym studyjne, konkursy, wymiana z innymi placówkami, inne programy i przedsięwzięcia.

Fundacja , w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, określa na początku każdego roku szkolnego, rekomendowane formy takich przedsięwzięć, które podlegają dofinansowaniu przez Fundację. Podobnie ustaleniu podlega lista klas, dla których środki Fundacji mogą być przeznaczone. Zasada to promowanie klas o najlepszych rezultatach w nauczaniu. W danym roku szkolnym, klasa z określonym, wybranym przez Fundację programem inicjatyw dodatkowych nie może skorzystać więcej niż jeden raz ze środków Fundacji.

Środki dla promowania ( nagród) laureatów imprez naukowych, kulturalnych, organizowanych przez szkołę lub Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inne instytucje i organizacje współpracujące.

§ 6
W przypadku braku wystarczających środków budżetowych, potrzeby materialne Szkoły, związane z eksploatacją budynków i terenów w administracji Liceum i z niezbędnymi inwestycjami, podlegają analizie z punktu widzenia zasadności, czasu potrzebnego na realizację i wielkości potrzebnych środków Fundacji.
Fundacja dokonuje corocznego przeglądu i weryfikacji zgłaszanych potrzeb, rezerwując w swoich planach wydatków na lata następne, środki na realizacje zadań inwestycyjnych, remontowych - średnio i długookresowych.
Zasadą jest wybór takiej struktury finansowania potrzeb inwestycyjnych, która zapewnia optymalizację budżetu Fundacji.
Rekomenduje się te przedsięwzięcia, gdzie jest kilka źródeł finansowania.
Potrzeby inwestycyjne i eksploatacyjne wskazywane są przez Dyrekcje Szkoły, po uwzględnieniu opinii rady pedagogicznej.

§ 7
W terminie do końca października każdego roku prognozowane są wpływy do Fundacji od sponsorów, donatorów i z imprez organizowanych przez Fundację.

§ 8
Plan wydatków i prognozowane wpływy oraz bieżące sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji są podawane do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Fundacji oraz na terenie Liceum, w miejscach do tego przeznaczonych.
Regulamin działania Fundacji oraz zasady gospodarowania środkami Fundacji podlegają tym samym formom upublicznienia.

§ 9
Każde posiedzenie Zarządu Fundacji jest protokołowane a wnioski rozpatrywane podlegają opiniowaniu przez komisje rewizyjną.
Odpowiedzialność komisji rewizyjnej to stwierdzenie zgodności wniosku z przyjętymi procedurami wewnętrznymi i możliwościami budżetu.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.