Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego


KRS
0000092618

Aktualności

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

ul. Polna 5
00-625 Warszawa

VW Bank:
23 2130 0004 2001 0701 7718 0001
KRS 0000092618

Sprawozdanie finansowe

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (2015)
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/11329?reporttypeId=2
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - WARIANT PORÓWNAWCZY (2015)
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/10845?reporttypeId=4

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (2015)
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/11326?reporttypeId=6

BILANS (2015)
http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/11405?reporttypeId=3
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE (2015)
 

Warszawa, dnia. 24 luty 2016 r.

Sprawozdanie Fundacji Liceum im. Tadeusza Czackiego
z działalności w roku 2015

Sprawozdanie obejmuje okres od dn. 01.01.2015 r. do dn. 31.12.2015 r.

Nazwa:  Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

1)  Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

2)  Dane o fundacji:

Nazwa:  Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego
Siedziba, adres: Miasto St. Warszawa,  00-625,  ul. Polna 5
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 06.03.2002 r.
Nr KRS: 0000092618                  Nr Regon: 012212307

3) Dane  dotyczące  członków  zarządu  fundacji :


Imię, nazwisko, PESEL:

1. Cupriak Paweł - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Skrabek - Wiceprezes Zarządu
3. Anna Koszycka - Członek Zarządu
4. Teresa  Elmerych-Kuran - Członek Zarządu

 

4) Cele statutowe fundacji:
 
Celem "Fundacji" jest działanie na rzecz Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, zwanego dalej "Liceum" a w szczególności:


- inicjowanie wszelkich działań służących poprawie warunków nauczania - doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów,
- wspomaganie w wyposażeniu technicznym i finansowym Liceum,
- organizowanie ruchu społecznego popierającego cele "Fundacji" i wspierającego czynnie jej działalność,
- organizowanie pomocy materialnej i innej dla uczniów,
- organizowanie działalności dydaktycznej i oświatowej,
- współdziałanie w organizacji żywienia uczniów,
- działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów,
- podejmowanie działań na rzecz rozbudowy Liceum, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- wspomaganie opieki medycznej Liceum,
- uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich,
- ustanawianie nagród dla wyróżniających się pracowników Liceum,
- opieka nad emerytowanymi pracownikami Liceum.


5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
 
Zarząd Fundacji spotyka się systematycznie, średnio raz w miesiącu. Podczas posiedzeń analizowane są potrzeby i problemy zgłaszane przez uczniów, nauczycieli
i dyrekcję Liceum oraz rodziców w rozwiązywaniu których może być pomocna Fundacja. Podejmowane są stosowne uchwały na podstawie których Fundacja rozporządza pozyskanymi środkami.
W roku 2015 odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, podczas których zostało podjętych 19 uchwał w sprawie inicjatyw własnych Fundacji, udziału Fundacji w działaniach Liceum oraz wspierania inicjatyw podejmowanych przez społeczność "Czackiego". Aktywność Fundacji wiązała się z pracą społeczną osób
w niej działających oraz gospodarowaniem przez Zarząd środkami Fundacji, zgodnie z celami
określonymi w statucie. W szczególności wskazać należy:


- udział przedstawicieli Fundacji we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych;

- wspieranie uczniów uzdolnionych oraz promowanie osób wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami m.in. poprzez ufundowanie  jednorazowych stypendiów naukowych dla 24 tegorocznych absolwentów
i uczniów którzy w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali łącznie 15 tytułów laureata i 18 tytułów finalisty olimpiady przedmiotowej lub tematycznej w wysokości 500 PLN za każdy zdobyty tytuł oraz po 300 PLN dla każdego z 5 finalistów XXI Konkursu Fizycznego organizowanego przez Wydział Fizyki UW i Kuratorium Oświaty w Warszawie;

- wspieranie działań mających na celu rozwój i pogłębianie zainteresowań uczniów poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie:
 
  • zajęć Koła Ekonomicznego, przygotowującego uczniów do udziału w trzech Olimpiadach: Wiedzy Ekonomicznej, Przedsiębiorczości oraz Wiedzy o Bankach,
  • 7. Tournee Pasyjnego chóru szkolnego,
  • zakupu biletów do teatru dla dwóch uczennic uczestniczących w zajęciach międzyszkolnego koła wiedzy o teatrze;
- sfinansowanie lub współfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przebiegiem licznych imprez
i wydarzeń szkolnych:

 
  • XXVIII Festiwalu Teatralnego (którego Fundacja jest  generalnym patronem i sponsorem),
  • koncertu charytatywnego „Czacki Second  Stage”
  • Kawiarenki Artystycznej KAWA,
  • Konkursu Piosenki Frankofońskiej
  •  Tadealiów – obchodzonych na cześć patrona Szkoły,
  • Studniówki -  2015, 


 - w postaci zakupu  specjalistycznego sprzętu oświetleniowego oraz ufundowaniu nagród: DUŻE oraz MAŁE GRAND PRIX , "Osobowość - Festiwalu” jak również    słodkich niespodzianek: tort, cukierki.

- udzielono też pomocy finansowej w postaci jednorazowego stypendium socjalnego;

 

6)  Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
 

7)  Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:
 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

8)  Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:


Przychody ogółem: 35.063,76zł
 

W tym:
 
- z darowizn:  35.061,72 zł

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł 

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,00zł     

- odsetki na rachunku bankowym: 2,04 zł
 

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 0,00 zł 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: 0(%) 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

9)  Informacja o poniesionych kosztach:

   
Koszty ogółem:  44.098,76 zł
 
   W tym:


- na realizację celów statutowych: 42.318,13 zł
 

- na administrację /czynsz, korespondencja, księgowość itp.: 1.780,63 zł
 

- na działalność gospodarczą: 0,00 zł
 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00 zł
 

- koszty finansowe: 0,00 zł


10) Informacje o osobach zatrudnionych:

Liczba osób zatrudnionych ogółem:  brak zatrudnienia w okresie sprawozdawczym.

W tym na stanowiskach: brak

W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: brak


11) Informacje o wynagrodzeniach:

a)  Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:
      Koszty wynagrodzeń wyniosły 0,00 zł.

W tym:

wynagrodzenia: 0,00 zł 

nagrody: 0,00 zł 

premie: 0,00 zł  

inne świadczenia /wskazać jakie/:  0,00 zł

  Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 4.200,00 zł.*

/*Są to wyłącznie honoraria dla wykładowców i innych wykonawców z tytułu zawartych przez Fundację umów cywilno-prawnych, związanych z działalnością statutową./

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 0,00 zł

b)  Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:

Członkom Zarządu ogółem: 0,00 zł
 
W tym:
 
- wynagrodzenia: 0,00 zł
 
nagrody: 0,00 zł 
premie: 0,00 zł 
inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/: 0,00 zł

W tym:
 
wynagrodzenia: 0,00 zł 
nagrody: 0,00 zł            
premie: 0,00 zł 
inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: 0,00 zł

W tym:
 
wynagrodzenia: 0,00 zł 
nagrody: 0,00 zł 
premie: 0,00 zł 
inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 


12) Informacje o udzielonych pożyczkach:

Fundacja nie udzielała pożyczek.

 

Podstawa statutowa do udzielenia

 

Pożyczkobiorca: (-)

kwota: 0,00 zł

Warunki przyznania pożyczki: (-)

 

 

 13) Informacje o posiadanym majątku:
 

a)  Informacje o kwotach na rachunkach bankowych:

     Kwota:  28.030,18 zł
     (Stan środków na rachunkach oraz w kasie u na dzień 31.12.2015 r.)

 
     Bank PKO BP S.A. –  978,50 zł
     Bank VOLKSWAGEN BANK – 27.028,00 zł
     Kasa – 23,68 zł

    
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
 
      Obligacji: 0,00 zł
    
       Udziałów: 0,00 zł
 
     Akcji: 0,00 zł
                    
c)  Informacje o nabytych nieruchomościach:  brak

     Kwota wydatkowana: 0,00 zł

     Przeznaczenie nieruchomości: (-)

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:

- Kwota wydatkowana:  0, 00zł

Wartość nabytych niskocennych składników wyposażenia, nie zaliczanych do środków trwałych wyniosła 12.249,62 zł.

- Wyszczególnienie: (-)

e)  Informacje statystyczne:

     Aktywa: 35.273,02 zł
Zobowiązania:  479,52  zł
 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:

Brak działalności zleconej.


15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych:

W roku obrotowym 2015 Fundacja dokonywała rozliczeń wyłącznie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów cywilnoprawnych.


16) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
 
Działalność Fundacji podlega w ciągu każdego roku okresowym kontrolom przeprowadzanym przez Komisję Rewizyjną. Po zamknięciu roku obrachunkowego
i przeprowadzeniu na podstawie § 11. ust. 2. Statutu Fundacji, kontroli całokształtu działalności "Fundacji", ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości, rzetelności
i gospodarności - Komisja Rewizyjna przedstawiła pozytywną opinię za rok 2015.


Za Zarząd:

Cupriak Paweł - Prezes Zarządu
Krzysztof Skrabek - Wiceprezes Zarząd
Teresa Elmerych-Kuran - Członek Zarządu
Anna Koszycka - Członek Zarządu

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.