Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego


KRS
0000092618

Aktualności

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego

ul. Polna 5
00-625 Warszawa

VW Bank:
23 2130 0004 2001 0701 7718 0001
KRS 0000092618

Statut

Statut
Fundacji Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie


§ 1
Fundacja nosi nazwę: "Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego"
Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego, zwana dalej "Fundacją" działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. nr 21 poz. 97) i niniejszego Statutu.
Czas trwania "Fundacji" jest nieograniczony.

§ 2
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
Siedzibą "Fundacji" jest miasto Warszawa.
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

§ 3
Fundacja używa pieczęci: "Fundacja Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie".

§ 4
Nadzór nad "Fundacją" sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, któremu Zarząd Fundacji składa coroczne sprawozdanie.
Sprawozdanie takie jest udostępniane do publicznej wiadomości.

§ 5
Celem "Fundacji" jest działanie na rzecz Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, zwanego dalej "Liceum" a w szczególności:
 • inicjowanie wszelkich działań służących poprawie warunków nauczania,
 • doskonalenie procesu dydaktycznego i rozwoju psychofizycznego uczniów,
 • wspomaganie w wyposażeniu technicznym i finansowym Liceum,
 • organizowanie ruchu społecznego popierającego cele "Fundacji" i wspierającego czynnie jej działalność,
 • organizowanie pomocy materialnej i innej dla uczniów,
 • organizowanie działalności dydaktycznej i oświatowej,
 • współdziałanie w organizacji żywienia uczniów,
 • działanie w kierunku rozwoju wszechstronnych zainteresowań uczniów,
 • podejmowanie działań na rzecz rozbudowy Liceum, obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • wspomaganie opieki medycznej Liceum,
 • uczestnictwo w doskonaleniu programów dydaktycznych, wychowawczych oraz promowanie programów autorskich,
 • ustanawianie nagród dla wyróżniających się pracowników Liceum,
 • opieka nad emerytowanymi pracownikami Liceum.
§ 6
Dla realizacji celów określonych w paragrafie 5 "Fundacja" gromadzi środki finansowe.
Wpływami "Fundacji" są:
 •  
 • zapisy i darowizny, w tym środki finansowe w złotych polskich i dewizach, wniesione przez osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania lub osoby prawne, mające siedzibę w kraju i za granicą,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • odsetki bankowe.
§ 7
Na majątek "Fundacji" składa się fundusz założycielski oraz wpływy uzyskiwane przez "Fundację".
 1. Fundusz założycielski stanowi kwota 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
§ 8
Organami Fundacji" są :
 • Rada Fundatorów,
 • Zarząd Fundacji,
 • Komisja Rewizyjna.
§ 9
Rada Fundatorów,
 1. Rada Fundatorów składa się z 3 do 10 osób.
 2. Kadencja Rady Fundatorów trwa 3 lata i kończy się wraz z kadencją Zarządu.
 3. W skład Rady Fundatorów wchodzą:
 4.  
 5. założyciele "Fundacji"
 6. inne osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które Rada Fundatorów może w każdym czasie powołać uchwałą do swego grona, spośród osób, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz "Fundacji" lub w inny sposób wspomagają jej działalność.
 7.  
 8. Posiedzeniu Rady Fundatorów przewodniczy każdorazowo wybierany przewodniczący posiedzenia, który prowadzi obrady, sporządza protokół posiedzenia i go podpisuje.
 9. Do zakresu działania Rady Fundatorów należy:
 10.  
 11. określenie programów działania długofalowego oraz zatwierdzenie rocznych planów "Fundacji" i Komisji Rewizyjnej,
 12. uchwalanie regulaminu Rady Fundatorów i zatwierdzenie regulaminu Zarządu Fundacji,
 13. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności "Fundacji",
 14. nadawanie, na wniosek Zarządu, tytułu Honorowego Członka Fundacji oraz występowanie z inicjatywą do właściwych władz o przyznanie wyróżnień, nadanie tytułów honorowych i odznaczeń.
 15.  
 16. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
 17. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje się na wniosek każdego z założycieli "Fundacji" i odbywają się nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. Rada Fundatorów może być także zwołana przez Zarząd Fundacji.
§ 10
Zarząd Fundacji,
 1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundatorów i składa się z 2 do 7 osób. W skład Zarządu wchodzi każdorazowo Dyrektor Liceum.
 2. Zarząd kieruje działalnością "Fundacji" oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność przynajmniej 2/3 z jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu rozpoczyna się 1 października, trwa trzy lata i kończy się z dniem 30 września właściwego roku, z tym, że kadencja obecnego Zarządu trwać będzie do dnia 30 września 2008 roku.
 5. Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundatorów coroczne sprawozdanie ze swej działalności do dnia 15 września za rok ubiegły.
 6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu "Fundacji" upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub wiceprezes Zarządu.
 7. Zarząd fundacji wnioskuje do Rady Fundatorów o nadanie osobie prawnej lub fizycznej tytułu Honorowego Członka Fundacji.
 8. Zasady wynagradzania i premiowania członków Zarządu określa Rada Fundatorów.
§ 11
Komisja Rewizyjna,
 1. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Radę Fundatorów i składa się z 2 do 5 Członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się 1 października, trwa trzy lata i kończy się z dniem 30 września właściwego roku, z tym, że kadencja obecnej Komisji Rewizyjnej trwać będzie do dnia 30 września 2008 roku.
 2. Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności "Fundacji", ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Fundacji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 4. Komisja rewizyjna przedkłada Radzie Fundatorów sprawozdanie oraz przedkłada wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony członek może brać udział w posiedzeniach Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji.
§ 12
Uchwałę w przedmiocie likwidacji "Fundacji" (z przyczyn podanych w Ustawie) podejmuje Rada Fundatorów.
 1. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundatorów.
 2. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
 3. Majątek "Fundacji" po zakończeniu likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane przez Radę Fundatorów, związane z działalnością Liceum.
§ 13
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania "Fundacji".

§ 14
Zmiana celu lub statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundatorów podjętej większością 2 głosów.

Założyciele - fundatorzy.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.